Aktuality

zkouška 2018

Od května se můžete těšit na obnovení chodu těchto stránek...


M ČS KKO

Výbor KKO svolává mimořádnou členskou schůzi KKO ke schválení nových stanov v souladu s Novým občanským zákoníkem , dne 24.11.2015 v klubovně TJ LS Olomouc od 18 hod.


Návrh Stanov KKO

Výbor KKO předkládá návrh stanov KKO v souladu s novým Občanským zákoníkem.


Info před M ČS KKO

Info pro členy KKO . Zápis z VČS KKO . Volební řád pro M ČS KKO.


Členské příspěvky 2015

Členské příspěvky na rok 2015 .


Nejnovější fotogalerie

Najdete nás na Facebooku
Kalendář
 
 Červen
 POÚTSTČTSONE 
     123 
 45678910 
 11121314151617 
 18192021222324 
 252627282930   
Partneři
Olomoucký kraj

finančně přispívá na činnost

Město Olomouc

finančně přispívá na činnost

ČSK

finančně přispívá na činnost

Česká olympijská nadace
Odkazy

ČSK oficiální stránky českého svazu kanoistů

Tady najdeš většinu informací okolo našeho sportu. V sekci rychlost pak termínovou listinu závodů, pravidla, kontakty na dalši kluby atd.


Martin Hřivna - Fotoalbum na rajčeti

Fotografie nejen ze závodů od Martina Hřivny. Možnost volného prohlížení a stažení fotografií.


TOPlist

Zpravodaj ČUS 1/2015

Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ


ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 1/2015


Hromadné smlouvy 2015 pro sdružené
subjekty (OSA, INTERGRAM, POJIŠTĚNÍ)


SPORTUJ SPORTUJ
S NÁMIS NÁMI


Protokol NKÚ: Česká unie sportu
v kontrole obstála na jedničku 

 2

 
Mediální partneři ČUS

 
Financování sportu na nejnižších úrovních

 je potřeba řešit akutně

 

Česká unie sportu uspořádala v Mikulově 13. ledna 2015 výjezdní zasedání Výkonného výboru ČUS,
na které navázala Krajská veřejná konference na téma Financování sportu v České republice a regio-
nech a Novela zákona o podpoře sportu. Šlo o první ze seriálu krajských konferencí, které ČUS plánu-
je uskutečnit na podporu vícezdrojového financování a rozvoje sportu v regionech. Nad touto význam-
nou akcí převzal záštitu a jako host na konferenci vystoupil hejtman Jihomoravského kraje a předseda
Asociace krajů ČR Michal Hašek. Jednání bylo určeno především představitelům veřejné správy. Více
jak 80 účastníků
akce tak dorazilo
převážně ze za-
stupitelstev či úřa-
dů měst a obcí
Jihomoravského
kraje. Z osobností
sportu byly vedle
předsedy České
unie sportu Miro-
slava Jansty pří-
tomni místopřed-
seda ČUS a
zmocněnec pro
regiony ČOV Ma-
rek Hájek, experti České unie sportu Ladislav Malý a Michal Kraus, předseda Jihomoravské krajské
organizace ČUS Pavel Blaha, či předseda Sdružení sportovních svazů České republiky Zdeněk Ertl.

 „Tato veřejná konference má ukázat a dokumentovat vývoj financování českého sportu za posledních
dvacet let, kdy podpora ze strany státu a veřejných rozpočtů klesla na současnou kritickou mez. Ne-
chceme bourat stávající financování, kterým jsou dosud zabezpečeny sportovní svazy, chceme další
finanční prostředky. Potřebujeme pro posílení akceschopnosti sportu v regionech 6 miliard, to je pouze
malá část z toho, co sport přináší státu v podobě odvodů do veřejných rozpočtů. Nejhůře je podfinan-
cováním postižen sport v základních článcích, ve sportovních klubech a jednotách, ve městech a ob-
cích. To znamená, je zanedbaná sportovní infrastruktura, je minimum možností pro dostupné sporto-
vání dětí a mládeže, nejsou kvalifikovaní trenéři mládeže. Proto by vyústění diskuse mělo být adreso-
váno představitelům státu a samospráv v jednotlivých regionech se žádostí o vytvoření podmínek pro
nápravu,“ vysvětluje záměr konání
této akce předseda České unie
sportu Miroslav Jansta.

 Sportovnímu prostředí by mohly
pomoci tři miliardy, které sportu
slíbil z výnosů připravované nove-
ly zákona o zdanění hazardu mi-
nistr financí Andrej Babiš
v prosinci loňského roku. „Velká
část prostředků má směřovat
k mládeži. Peníze by měly sloužit
k navýšení pohybových aktivit na
školách, ale také pro posílení čin-
nosti základních článků sportu,
obnovu infrastruktury, na údržbu a
provoz zařízení, kde mládež spor-
tuje, na působení trenérů mládeže
a na podporu celostátních projektůpro zvýšení pohybové gramotnosti,“ dodává představu roz-
dělení financí Miroslav Jansta.

 „Ukazuje se, že státní správa v současné době nemá uce-
lený, srozumitelný a transparentní systém distribuce peněz
do sportovního prostředí. Postrádá jednoznačná a uchopi-
telná kritéria zásluhovosti, úspěšnosti a efektivity jednotli-
vých svazů či druhů sportu. Převládá v něm stále jakési
léta neměnné „zvykové právo“, preference určitých sportů,
institucí a osob. Má-li se však sport v České republice – a
především ten mládežnický, rekreační a masový – dál roz-
víjet, je nutná razantní změna dosavadního systému a jeho
výrazné zprůhlednění a zjednodušení,“ popisuje situaci v
českém sportovním prostředí expert ČUS pro legislativu
Michal Kraus.

 Rozhodná slova na konferenci pronesl hejtman Michal Ha-
šek. Poukázal na nezbytnost vícezdrojového financování
sportu, potřebu součinnosti krajů, obcí a sportovního pro-
středí při dialogu s ministerstvem a vládou o podmínkách
pro sport v ČR. Uvedl, že Jihomoravský kraj půjde v péči o
sport příkladem, vědom si jeho významu, a podepíše se
sportovním prostředím memorandum o naplňování společ-
ných zájmů ve sportu.

 „Věřím, že se nám podaří podobné konference uspořádat
ve všech krajích a jako předseda asociace krajů to všem
hejtmanům doporučím. Péči o sport v Jihomoravským kraji
si beru za svou a od února přebírám kompetence a zodpo-
vědnost za oblast sportu v Krajské radě a jako předseda
Asociace krajů rovněž v Národní radě pro sport na
MŠMT. Slibuji, že se osobně zasadím o to, aby se podmín-
ky pro sport v našem kraji zlepšily. Z přebytku hospodaření
jihomoravského
kraje za loňský
rok navrhnu
posílení finan-
cování sportu
na jižní Moravě
v letošním roce
o 30 miliónů
korun,“ uvedl
na konferenci
jihomoravský
hejtman a před-
seda Asociace
krajů Michal Hašek.

 V rámci konference byla zdůrazněna úloha státu, role měst
a obcí, možnosti spolků, a představeny cesty, kterými mo-
hou být realizovány přísliby sportu z vládního prohlášení a
koaliční smlouvy současné vlády. V závěrečné diskusi za-
zněly vedle dotazů k přednášejícím také dobré i špatné pří-
klady z jihomoravských obcí, ale především společný zá-
jem všech účastníků vytvořit takové podmínky pro sport,
aby nejen v Jihomoravském kraji vyrůstala zdravá a aktivní
společnost.

 

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí

 


 3

 
Mediální partneři ČUS

 


Obsah Zpravodaje ČUS

 

Str.

2) Financování sportu na nej-
nižších úrovních je potřeba
řešit akutně

4) Financování českého sportu
25 let po sametové revoluci

6) Nové možnosti financování
sportu - EQUICA

7) Priority lotyšského předsed-
nictví v Radě EU v oblasti
sportu
8) Kontrola zápisu vlastnictví
TJ/SK v katastru nemovitostí


10) Protokol NKÚ: Česká unie
sportu v kontrole obstála na
jedničku

11) Hromadné smlouvy 2015 pro
sdružené subjekty

12) Studujte a sportujte ve spo-
jených státech

13) VOŠ ČUS – Deset sportov-
ních příběhů

14) Adam Ondra sportovec
IWGA roku 2014

15) Antidoping -bulletin ADV

16) Sportuj s námi - Kalendář
akcí

17) Blahopřejeme

18) Uznávání odborných kvalifi-
kací EU

19) Vyhláška o stanovení výše
základních sazeb zahraniční-
ho stravného pro rok 2015

20) Vyhláška o změně sazby zá-
kladní náhrady za používání
silničních motorových vozi-
del a stravného pro rok 2015

21) Školící centrum VOŠ ČUS 

 4

 
Mediální partneři ČUS


Praha – Současný sport v kombinaci s moderní-
mi informačními technologiemi je výnosným ob-
chodním produktem, který láká firmy, protože je
zdrojem velkých finančních zisků. Pro firmy i
stát.

Většina vlád v okolních zemích si uvědomuje, že
změny v charakteru řady profesí směrem k se-
davému zaměstnání jsou pro aktivní a zdravou
populaci velké riziko. A pro budoucí výdaje na
zdravotnictví jakbysmet.

Jako patřila ke vzdělanému lidstvu od nepaměti
gramotnost, tak se nezbytnou součástí dnešního
života stává pohyb, zdravý životní styl a aktivní
využívání volného času. Osvícené vlády vědí, že
výdaje na podporu a rozvoj těchto aktivit jsou
investicí do budoucích úspor.

 

Sport jako chudý příbuzný

Průměrné evropské výdaje na sport se blíží hra-
nici 0,5 procenta HDP. V roce 2009 byl průměr
EU kolem 0,4 %.

Bohužel takto neuvažovaly a neuvažují vlády v
ČR. Na rozdíl od Slovenska, kde oproti roku
1989 zvýšili výdaje na sport v poměru k HDP na
více než dvojnásobek, v Česku za uplynulých 25
let klesly výdaje na sport téměř dvaapůlkrát.
Současné výdaje na sport na Slovensku jsou
tedy pětkrát vyšší než u nás. Pokud by měl čes-
ký sport stejné podmínky jako na Slovensku,měl
by dnes místo 3 mld. Kč ze státního rozpočtu 15
miliard.

Při srovnání poměru výdajů na školství, kulturu a
sport v Česku a v EU u nás sport vychází jako
chudý příbuzný.

Pokud by výdaje na sport v České republice od-
povídaly stejným poměrům výdajů na školství
nebo kulturu v porovnání s průměrem EU či s
výdaji třeba na Slovensku, musely by se pohy-
bovat mezi 11 a 19 mld. Kč. Skutečnost je však
jiná. V loňském roce, 25 let po listopadu, bylo
financování sportu v ČR téměř na historickém
minimu a činilo něco kolem tří miliard Kč.

Čím byl a je způsoben tento anomální stav?
Chybnými úsudky a opatřeními většiny minulých
vlád. V devadesátých letech razil velký příznivec
sportu Václav Klaus tezi, že sport je koníček,
který je záležitostí každého jednotlivce, včetně
financování. V roce 1993 převedla vláda do ma-
jetku sportovního hnutí Sazku s tím, že ta výdaje
sportu zaplatí. Skutečnost však ukázala, že Saz-
ka ani v té době ze svých výnosů nemohla ufi-
nancovat snižující se výdaje do sportu ze státní-
ho rozpočtu a zvyšující se náklady. Výsledkem
byl pokles státních výdajů na sport pod hranici
0,3 % celkových výdajů státního rozpočtu (cca 3
mld. Kč v dnešních cenách).

Období 1998–2006 by se dalo nazvat obdobím
postupného nahrazování ztrát. Obě vlády ČSSD
pochopily, že cílevědomé budování aktivní a
zdravé společnosti je úkolem státu. V roce 2006
dosáhly výdaje na sport úrovně 0,6% celkových
výdajů (cca 7 mld. Kč), čemuž napomohla jed-
nak novela loterijního zákona v roce 1999, která
umožnila sportovnímu prostředí získávat zdroje
z výnosů celého hazardu, a byly zřízeny inves-
tiční programy na obnovu a rozvoj regionální
infrastruktury. Výhled do roku 2020 předpokládal
dosáhnout (podobně jako výdaje na školství)
zhruba tři čtvrtiny průměru výdajů EU, což by
znamenalo cca 12 mld. Kč.

Bohužel po roce 2006 se vztah vlád ODS ke
sportu vrátil do starých kolejí. Stát nejprve sebral
sportu výnosy z hazardu s tím, že část těchto
výnosů přenechal obcím, které však do sportu z


Slovo předsedy ČUS

Téma: Česká unie sportu

16.1.2015 Českobudějovický deník stra-
na 53 Příloha - čtení na víkend

Miroslav Jansta


Financování českého sportu 25 let po sametové revoluci 

 5

 
Mediální partneři ČUS


nových zdrojů až na výjimky nepustily nic. Poté
postupně zlikvidovaly investiční programy, což v
roce 2013 znamenalo opět propad na cca 3 mld.
Kč.

Ukázalo se, že přesun odpovědnosti za financo-
vání sportu ze státu na obce byl omyl. Kromě
toho, že obce dávají do sportu téměř čtyřikrát
více než stát, ze sportu naopak inkasují šestkrát
méně než stát. A tak zatímco stát dává do spor-
tu ročně necelých deset procent všech příjmů ze
sportu, obce naopak do sportu dávají dvojnáso-
bek toho, co od sportu inkasují. Příjmy z loterií
po roce 2012 navíc obcím kompenzovaly výpa-
dek příjmů z jiných daní a také nárůst výdajů v
důsledku ekonomických opatření vlád ODS.

A zatímco všude okolo nás výdaje do sportu
rostly, v Česku se propadaly. A propadly by se
ještě víc, kdyby díky poslanecké iniciativě v roce
2012 nebyly pozměňovacím návrhem zvýšeny o
800 milionů.

Sportu v základních článcích nijak nepomohl ani
další krok Poslanecké sněmovny v roce 2013,
když schválil další dílčí novelu loterijního záko-
na, která umožní, budou-li loterijní společnosti
ochotny, Českému olympijskému výboru inkaso-
vat až 380 mil. Kč.

Pokud tedy vůbec tato částka do pokladnice
ČOV dorazí, nebude stačit ani na chatrné zápla-
tování rozpočtu ČOV či sportovních svazů. Na
financování základních článků sportu tato nesys-
témová úprava loterijního zákona však už nesta-
čí a ani stačit nemůže.

 

Na pokraji krachu

Opakovaně chybná, nedomyšlená a nekoncepč-
ní rozhodnutí českých vlád v minulých letech
přivedla až na samotný okraj existence tisíce
sportovních klubů a tělovýchovných jednot v ČR.

V zemi, která měla ve sportu historicky jednu z
nejbohatších spolkových aktivit, dnes řada zá-
kladních
článků
sportu ži-
voří a ba-
lancuje na
hraně me-
zi další
existencí a
krachem.
Sportovní
zařízení
tělový-
chovných
jednot a
sportov-
ních klubů v mnohém připomínají decentralizo-
vaný sportovní skan-
zen. Ve více než
polovině sportov-
ních spolků cvi-
čí děti a mlá-
dež v zaříze-
ních starších
padesáti let, která
často spíše ohrožují
jejich zdraví.

S pří-
chodem nové vlády a zejména po podpisu nové
koaliční smlouvy v roce 2013 by se mohlo zdát,
že se sportu a jeho základním článkům zvlášť
začíná blýskat na lepší časy.

Realita je ovšem zatím na hony vzdálená sli-
bům. Stát schváleným státním rozpočtem na rok
2015 situaci nijak nevylepšil, a to ani celkovým
objemem finančních prostředků, ani změnou
systému jejich rozdělování. Navíc výhled výdajů
na léta 2013–2017 se ve sportu nemění a nedo-
sahuje ani 3 mld. Kč.

Předpokládané čtyřleté navýšení výdajů na sport
o 2,6 mil. Kč nepokrývá ani inflaci a vzhledem k
očekávanému růstu výdajů je zřejmé, že budou
v průběhu celého volebního období této vlády
naopak klesat. Mohou se dokonce v poměru k
celkovým výdajům státního rozpočtu přiblížit v
roce 2017 k hodnotě 0,2% celkových výdajů
státního rozpočtu, a v poměru k HDP k hodnotě
0,07 %, což by navzdory příslibům této vlády
poslalo financování sportu na historické mi-
nimum.

Ještě na konci července loňského roku schválilo
vedení MŠMT podmínky pro přidělování dotací
na rok 2015 včetně věty: „TJ a SK žádosti nevy-
plňují, tedy nemají na přidělení dotace nárok.“
Několikatýdenní vyjednávací bitvou mezi ČUS a
ministerstvem se podařilo dosáhnout změny v
podmínkách, a to ve prospěch TJ a SK.

Protože se ale jednání táhla dlouho, zbylo TJ a
SK pouhých deset dnů na zpracování a podání
žádostí. Řada z nich to nestihla, mnohé nespl-
ňovaly podmínku vedení podvojného účetnictví.
Přesto jenom na ČUS dorazilo kolem 2000 žá-
dostí o dotaci na rok 2015 a je zřejmé, že se toto
číslo může až ztrojnásobit. To dokládá vyhlado-
vělost základních článků českého sportu. A ob-
dobné by to jistě bylo i v případě, že by TJ a SK
mohly žádat o dotace na rozvoj a obnovu vlast-
ních zařízení bez 30% spoluúčasti, na kterou
zkrátka nemají. 

 6

 
Mediální partneři ČUS


Mizérie pokračuje

Poslanecká sněmovna v rozpočtu na rok 2015
odmítla navýšit výdaje na sport o 1 mld. korun.
Mizérie všedního dne tedy pokračuje. Přitom
zdroje v rozpočtu jsou. Pokud chce tato vláda
(navzdory výdajovým výhledům státního rozpoč-
tu do roku 2017) své sliby splnit, bude muset
zvýšit dotace určené přímo do rozpočtů TJ a SK
ročně alespoň o šest až sedm miliard Kč. Tedy
nejpozději do roku 2017, kdy jí končí volební
období, by měly výdaje na sport dosáhnout de-
set miliard ročně.

Vedení dvou nejvýznamnějších sportovních or-
ganizací v ČR, které ve svých řadách sdružují
více než 90 procent všech organizovaných spor-
tovců, tedy České unie sportu a Sdružení spor-
tovních svazů ČR, už učinilo řadu kroků, aby
vládu o své situaci informovalo.

Kromě vlastní transformace a reorganizace se
dokázalo dohodnout na urovnání letitých sporů a
na mimosoudním narovnání. Našlo i shodu v
postupu vůči státu, regionům i obcím s cílem
navýšit finanční toky do jednot a sportovních
klubů, kterých obě organizace sdružují na
20 tisíc.

Na společné konferenci na téma sport a regiony
byly definovány potřeby a cíle českého sportov-
ního prostředí v oblasti financování.

Jsem přesvědčen, že poslanci i ministři zoufalou
situaci českého sportu pochopí. Příslib vlády při-
dat od roku 2016 do sportu tři miliardy z výnosů
loterií je dobrá zpráva, pokud bude splněna. Ne-
jedná se však o žádný milodar, ale o navrácení
peněz, které sportu minulé vlády bezdůvodně
sebraly.


Letos poprvé se sportovním svazům otevírá
možnost získat pro své aktivity prostředky i z ji-
ných finančních zdrojů než je MŠMT či kraje ČR.

Díky intenzivní, téměř dvouleté, práci České unie
sportu je v aktuálním programovém období Ev-
ropské unie 2014-2020 připravena půda pro fi-
nancování projektů v oblasti sportu nově i
z programů Ministerstva práce a sociálních věcí,
Ministerstva pro místní rozvoj či Ministerstva ži-
votního prostředí.

Navíc je stále aktuálnější a pro české sportovní
svazy dostupnější využití i tzv. Komunitárních
programů EU, které rozděluje přímo Evropská
komise (např. Erasmus+: Sport) i dalších dotač-
ních titulů jako jsou Norské fondy, či Česko-
švýcarské fondy.

V současné době prochází operační programy
ČR schvalováním Evropské komise. Po jejich
schválení bude již letos možné vyhlašovat výzvy
k podávání žádostí o dotace. Pro sportovní svazy
jsou vhodné tyto operační programy ČR:

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ -
Operační program Životní prostředí (OPŽP). Pro-
gram umožňuje čerpat dotace na snížení energe-
tické náročnosti budov (např. rekonstrukce objek-
tů ve vlastnictví sportovních svazů). Plánovaná
výzva: 10-12/2015.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ -
Operační program Zaměstnanost (OPZ). Pro-
gram umožňuje čerpat dotace na podporu celoži-
votního vzdělávání sportovců a členů sportov-
ních svazů, uplatnění profesionálních sportovců
na trhu práce apod. Plánovaná výzva: 09/2015.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ - Evrop-
ská územní spolupráce. Sedm speciálních pro-
gramů umožňuje čerpat dotace na výměnné po-
byty, stáže, společné akce sportovní, vzdělávací
apod. Plánovaná výzva: 06/2015 (Přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a Polskou
republikou).

Neméně zajímavou možností je i čerpání dotací
přímo z úrovně Evropské komise. Jedná se o tzv.
Komunitární programy, ze kterých je přímo na
potřeby sportu zaměřen program Erasmus+:
Sport, který podporuje spolupráci a mobilitu v
oblasti sportu a mládeže (odborná příprava spor-


Nové možnosti financování sportu


Reklama 

 7

 
Mediální partneři ČUS


tovců, metodická podpora sportovních disciplín,
začlenění profesionálních sportovců do pracovní-
ho života apod.). Čerpání dotací je možné ve
dvou programech: Partnerství pro spolupráci
(zapojení min. 5 států EU) nebo Neziskové ev-
ropské sportovní akce (zapojení min. 12 států
EU). Mezi vhodné aktivity patří tvorby metodik,
manuálů, pořádání seminářů, workshopů, spo-
lečné sportovní akce. Aktuálně je vyhlášena vý-
zva do 14/05/2015 v programu Partnerství pro
spolupráci, další budou následovat.

V neposlední řadě se nabízí i možnost financovat
aktivity sportovních svazů z Norských a Česko-
švýcarských fondů.

Norské fondy podporují projekty sociální inkluze
a dětí a mládeže v ohrožení, např. formou spolu-
práce dětských domovů, speciálních škol atd. a
sportovních svazů při zajištění mimoškolních ak-
tivit dětí a mládeže atd. Plánovaná výzva: 10-
11/2015.

Česko-švýcarské fondy se zaměřují na asistenci
švýcarských expertů při přenosu a výměně zku-
šeností mezi partnerskými subjekty v ČR formou
seminářů, studijních cest apod. Aktuálně je vy-
hlášena výzva do 03/2015.

Jak je uvedeno výše, možnosti doplňkového fi-
nancování sportu v ČR existují. Je skutečností,
že sportovní svazy logicky využívají především
dotací MŠMT, sportovní kluby a tělovýchovné
jednoty pak z krajů, měst a obcí, a ostatní zdroje
jsou považovány, často neprávem, za nedostup-
né, nebo se o nich neví, případně jsou pokládány
za těžko administrovatelné. Přitom prostředky
alokované v těchto programech mnohonásobně
překračují celkovou alokaci zdrojů z MŠMT pro
oblast sportu.

Společnost Equica se dlouhodobě zaměřuje na
podporu sportovních subjektů při čerpání dotací.
Kromě pravidelného monitoringu vhodných do-
tačních příležitostí a programů identifikujeme pro
naše zákazníky také vhodné projekty pro čerpání
dotací, zpracováváme žádosti o čerpání dotací a
zajišťujeme administraci projektů podle schvále-
né žádosti (Monitorovací zprávy, Závěrečné
zprávy, Vyúčtování projektu). Zajišťujeme také
komunikaci s poskytovateli dotací (ministerstva
ČR i organizace na úrovni Evropské unie).

Uvědomujeme si, že na orientaci
v administrativních náležitostech dotačních pro-
gramů nemusí mít odpovědní zástupci sportov-
ních svazů a dalších sportovních spolků dostatek
času, který raději využijí ve sportovní oblasti.
Starosti o dotace proto v případě Vašeho zájmu
nechte na nás. Poskytneme Vám komplexní pod-
poru a servis v procesu nalezení, získání
a čerpání finanční podpory pro Vaše plány a akti-
vity, zatímco Vy se budete moci dál věnovat pře-
devším sportovní agendě Vašeho sportovního
spolku.

 

Kontakt pro poskytnutí dalších informací zájem-
cům:

Martina Jalovecká

601 551 671

martina.jalovecka@equica.cz


Lotyšské předsednictví v Radě EU se v rámci provádění
pracovního plánu pro sport zaměří zejména na sport na
základní úrovni (grassroots sport), který zlepšuje dovednosti a
způsobilosti a přispívá k zaměstnatelnosti (závěry Rady EU z
listopadu 2013), zdraví prospěšnou pohybovou aktivitu, přístup
EU k úmluvě Rady Evropy o ovlivňování výsledků
sportovních soutěží a v neposlední řadě na koordinaci před
zasedáními Světové antidopingové agentury (WADA).


Rada EU


Priority lotyšského předsednictví v Radě EU v oblasti sportu


Reklama 

 8

 
Mediální partneři ČUS


Již uběhlo 25 let od mimořádného sjezdu Československého svazu tělesné výchovy, na kterém byl maje-
tek bývalého ČSTV, za podmínek uvedených v usnesení mimořádného sjezdu, delimitován do vlastnictví
jednotlivých sportovních klubů a tělovýchovných jednot jako právních nástupců po zaniklém ČSTV. Do-
sud však existují zápisy v katastru nemovitostí, které dostatečným způsobem neosvědčují převod majet-
ku z bývalého ČSTV na SK/TJ nově registrované po 25.3. 1990. Doporučujeme proto všem sdruženým
TJ/SK, aby v katastru nemovitostí prověřily zápis svého vlastnictví na příslušných listech vlastnictví (LV).

Především je nutné zkontrolovat veškeré údaje o vlastníkovi uvedené na příslušném LV v bodě A
( název, sídlo/adresa, IČO/identifikátor), které musí být bezpodmínečně shodné s údaji vedenými o TJ/
SK ve Spolkovém rejstříku, Registru osob a Registru ekonomických subjektů. Územní příslušnost dle
názvu katastrálních území je možné ověřit na adrese: http://www.uir.cz/katastralni-uzemi nebo na adre-
se: http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Veřejný rejstřík (tedy i výpis ze spolkového rejstříku) najdete na adrese:
http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

Česká unie sportu (ČUS) obdržela informaci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), ze
které vyplývá existence rozdílných údajů vedených u některých subjektů (TJ/SK) zapsaných v evidenci
katastru nemovitostí a údajů vedených v základním registru osob (ROS) a registru ekonomických subjek-
tů (RES). Seznam subjektů zapsaných v katastru nemovitostí, u nichž byly zjištěny rozdíly v údajích nebo
údaje v ROS a RES nebyly vůbec dohledány, najdete na webu ČUS, nebo je mají k dispozici okresní
sdružení ČUS.

Z přehledu nedostatečně identifikovaných osob je zřejmé, že v řadě případů nebyl dokončen proces deli-
mitace ve smyslu Usnesení mimořádného sjezdu Československého svazu tělesné výchovy ze dne 25.
3. 1990 a zápis na TJ/SK nově registrované po 25. 3. 1990 tak nebyl v katastru nemovitostí vůbec prove-
den.

Ve smyslu pokynu ČÚZK č. 2 a jeho dodatků je nutné, aby byl ve vztahu k bývalému majetku Českoslo-
venského svazu tělesné výchovy na příslušném LV vždy v nabývacích titulech (bod E) vyznačen i pře-
chod (převod) vlastnických práv z bývalého ČSTV na SK/TJ nově registrované po 25. 3. 1990. Potvrzení
o delimitaci (převodu) majetku z bývalého ČSTV na nově registrované TJ/SK, jako právní nástupce pů-
vodně zapsaných TJ, je nejčastěji na LV vyznačeno ve tvaru např:

E: Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listiny:

Ohlášení ČeSTV, odd. pro správu a delimitaci majetku o přechodu majetku Č.j.CIII-311/200

ze dne 4.10.2005

Z-3535/2005-208

Pro: TJ Sokol Horní Dolina, Sportovní 156/2, 55500 Horní IČO: 00221122

Každá SK/TJ registrovaná po 25. 3. 1990, která získala majetek převodem z bývalého ČSTV by se
měla přesvědčit, zda je převod zaznamenán v listu vlastnictví bod E.

V případě, že aktuální údaje o vlastnictví zapsané na LV svědčí pro subjekty evidované v bývalém ČSTV
a na LV není vyznačeno potvrzení o přechodu (převodu) vlastnických práv z bývalého ČSTV na právního
nástupce nově registrovaného po 25. 3. 1990, je nutné, aby se příslušné sdružené TJ/SK obrátily na
okresní sdružení ČUS ke stanovení dalšího postupu:

V případech, kdy je na LV potvrzení o „přechodu“ majetku z bývalého ČSTV na nově registrované TJ/ SK
vyznačeno, nebo byl majetek po 25. 3. 1990 a po nové registraci TJ/SK získán na základě jiných skuteč-
ností (např. darovací smlouvy ČSTV, smlouvy nebo jiné nabývací tituly mimo ČSTV/ČUS), ale identifi-
kační údaje příslušných TJ/SK (v bodě A na LV) nesouhlasí s údaji v jejich platných stanovách a se zápi-
sy ve Spolkovém rejstříku, ROS a RES, je nutné, aby takové TJ/SK bezodkladně a samostatně zajistily
změnu zápisu údajů tak, aby odpovídaly registrovaným skutečnostem, a to doložením příslušných listin
na katastr nemovitostí se žádostí o opravu/změnu nesprávného zápisu.

Pokud TJ/SK, zapsané jako vlastníci v katastru nemovitostí, nezjistí při kontrole aktuálních zápisů na LV
žádné rozdíly proti údajům evidovaným v ostatních registrech (především pak ve spolkovém rejstříku),
není nutné, aby prováděly jakékoliv další úkony, a to ani v případě, že jsou zapsány v seznamu „ČÚZK-
nedostatečně identifikované osoby v KN“.

Stanislav Janouš, Odbor vnitřní ekonomiky ČUS


Kontrola zápisu vlastnictví TJ/SK v katastru nemovitostí 

 9

 
Mediální partneři ČUS

 Reklama 

 10

 
Mediální partneři ČUS


Nejvyšší kontrolní úřad vydal 2. února 2015 In-
formaci z kontrolní akce NKÚ č. 14/04 s názvem
„Peněžní prostředky státu poskytované na vy-
brané programy ukazatele státního rozpočtu
Všeobecná sportovní činnost“. K Informaci byla
vydána tisková zpráva NKÚ nadepsaná „Dotace
na sport: MŠMT rozdalo neprůhledně 800 milio-
nů korun“. V Informaci a v tiskové zprávě je zmí-
něna Česká unie sportu ve formulacích, které by
však mohly být v daném kontextu pro čtenáře
zavádějící, neboť kontrolní akce probíhala
v první polovině loňského roku a z kontrolního
protokolu, vydaného NKÚ dne 24. července
2014 pro Českou unii sportu (ČUS) jednoznačně
vyplývá, že ČUS prošla touto kontrolou bez ná-
lezu. V protokolu ze dne 24. července 2014
NKÚ výslovně uvádí, že nebyly zjištěny žád-
né nedostatky v nakládání se státními pro-
středky, ČUS požádala o finance v souladu
s pravidly MŠMT, čerpala v souladu
s pravidly MŠMT, vyúčtovala v souladu s pra-
vidly MŠMT, zaúčtovala je do účetnictví
v souladu s pravidly, kontrolovala je a nečer-
pala žádné neuznatelné náklady (plné znění
protokolu NKÚ je přílohou tiskové zprávy).

 

V obou materiálech NKÚ z 2. 2. 2015 je uvede-
no, že Česká unie sportu použila část, dle pravi-
del MŠMT řádně užitých dotací, na svůj provoz
(ze 42milionové dotace použila 26 milionů korun
na mzdy), resp. že ČUS část dotace využila na
úhradu vlastních nákladů, a nikoli na konkrétní
projekty se stanovenými konkrétními a měřitel-
nými cíli podporující sport.

 

Toto nešťastné vyjádření by mohlo být interpre-
továno tak, že ČUS použila prostředky v rozporu
s dotačními pravidly, nebo že je nepoužila na
organizaci sportu. Tento výklad, který by mohl
plynout z neobratné formulace obou materiálů
NKÚ, ČUS důrazně odmítá a obrátila se dne
5.2.2015 na NKÚ se žádostí o nápravu interpre-
tace.

 

Dotace (program č. V MŠMT) byla určena na
sportovní činnost neziskových organizací včetně
mzdových nákladů (tj. právě na úhradu vlastních
nákladů spolků). ČUS je největším českým spor-
tovním spolkem, 8 731 sportovních klubů a jed-
not s 1,3 miliony členů, tedy většinu sportovního
prostředí České republiky. Těmto spolkům po-
skytuje administrativně sportovní servis 91 regi-
onálních servisních sportovních center ČUS.
ČUS je sama aktivním organizátorem sportu,
výrazně přímo podporuje sport, sama plní spor-
tovní, organizační a obsahovou činnost – tedy
přesně a právě to, na co byly dotace určeny.

 

ČUS využila přidělené státní dotace přesně
v souladu s jejich určením, tj. na organizaci
sportu, podporu plnění sportovní, organizač-
ní a obsahové činnosti.

 

Informací NKÚ uváděnou okolnost, že ČUS ne-
použila prostředky na konkrétní projekty se sta-
novenými konkrétními a měřitelnými cíli podpo-
rující sport, je třeba interpretovat tak,
že „konkrétní a měřitelné cíle“ MŠMT v minulých
obdobích nestanovilo. ČUS naopak použila pro-
středky na organizaci sportu, včetně administra-
tivně sportovního servisu, a na konkrétní spor-
tovní projekty, které sama zajišťuje. Patří k nim
např. provoz dvou plaveckých areálů (v Praze
Podolí a na Strahově), národního sportovního
centra v Nymburce, lyžařského areálu na Zado-
vě a řady dalších sportovních zařízení, kde ak-
tivně sportují statisíce lidí. Je přirozené, že pod-
poru sportovní činnosti a sportovní projekty za-
jišťují konkrétní lidé za konkrétní mzdu. Řada
z nich, zejména v regionech, na částečné úvaz-
ky. V provozu sportovních zařízení je využíváno
řady dělnických profesí, bez nichž by tisíce lidí
nemohly sportovat.

 

Příloha tiskové zprávy: Závěrečný protokol
NKÚ

 

Lenka Angelika Tichá - tisková mluvčí


Protokol NKÚ: Česká unie sportu v kontrole obstála na
jedničku 

 11

 
Mediální partneři ČUS


Rádi bychom Vás touto cestou informovali o stá-
vajícím stavu smluv zajišťujících hromadné krytí
některých potřeb sportovního prostředí. Jedná se
o smlouvy týkající se vztahů s autorskými
ochrannými svazy (OSA, Intergram), pojištění
odpovědnosti trenérů a úrazového pojištění čle-
nů. Všechny smlouvy jsou zajištěny prostřednic-
tvím Českého olympijského výboru. Znění smluv,
pojistné podmínky a návod na postup při pojistné
události najdete na našich stránkách. http://
www.cuscz.cz/sluzby-servis.html

 

-Úrazové pojištění členů je pro rok 2015 opět
uzavřeno s Pojišťovnou Všeobecné zdravotní
pojišťovny, a to ve stejném rozsahu jako v roce
2014. Pojištění se vztahuje na všechny členy
sportovních klubu a tělovýchovných jednot sdru-
žených v ČUS a na všechny členy národních
sportovních svazů sdružených v ČUS, při činnos-
tech pořádaných či organizovaných pojištěnými
subjekty. Smlouva je podepsaná mezi ČOV - Po-
jišťovnou VZP na dobu neurčitou.

 

- Smlouvy se sdruženími OSA i Intergram - Čes-
ký olympijský výbor (ČOV) uzavřel licenční
smlouvy na dobu neurčitou o veřejném provozo-
vání hudebních děl a jiných autorských děl s
Ochranným svazem autorským – OSA a nezávis-
lou společností výkonných umělců a výrobců
zvukových a zvukově obrazových záznamů –
INTERGRAM. Smlouvy jsou tedy automaticky
prodlouženy a v současnosti jsou platné minimál-
ně do 31.12.2015.

Z podlicenční smlouvy mezi ČOV a ČUS vyplývá,
že sdružené subjekty ČUS mají oprávnění veřej-
ně užívat hudební díla s textem nebo bez textu
při sportovních akcích všeho druhu s výjimkou
akcí uvedených v čl. II odst. 6 smlouvy (viz
smlouva).

Tato smlouva se vztahuje na všechna občanská
sdružení, která jsou členy ČUS, tedy na SK a TJ
sdružené po regionální linii, sportovní svazy,
okresní sdružení i krajské organizace ČUS.

 

- Pojištění zodpovědnosti trenérů - smlouva
zajišťující pojištění odpovědnosti trenérů pro rok
2015 již byla s pojišťovnou Kooperativa podepsá-
na.Nový dodatek prodlužuje smlouvu do
2. 1. 2017. Smlouva zůstává obsahově beze
změn, zahrnuje všechny registrované trenéry a
cvičitele sdružených subjektů ČUS.

 

Pojištění sportovních výprav do zahraničí -

Připojujeme informaci o pojištění léčebných výloh v
zahraničí, které si musí každý sportovec sjednat
samostatně. Výdaje za zdravotní péči v zahraničí
mnohonásobně převyšují náklady za léčbu v ČR.
Z pojištění léčebných výloh v zahraničí jsou na roz-
díl od veřejného zdravotního pojištění hrazeny ná-
klady za zdravotní péči v plné výši v místních ce-
nách a včetně případné spoluúčasti.

Pojištění léčebných výloh v zahraničí za Vás
uhradí:

· zdravotní ošetření

· hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení

· lékařem v zahraničí předepsané léky

· akutní ošetření u zubního lékaře

· převoz pojištěného ze zahraničí zpět do České
republiky

· spoluúčasti za ošetření, léčiva atp.

Pojištění léčebných výloh v zahraničí můžete uzav-
řít pro turistické, pracovní i sportovní pobyty na na-
šich stránkách

Při sjednání pojištění v rozsahu aktivní sport se
pojištění léčebných výloh v zahraničí vztahuje i na
rekreační provozování dalších sportovních činností
a Pojištění v rozsahu organizovaný sport rozšiřuje
krytí pojištění léčebných výloh v zahraničí i na zá-
vody a soutěže pořádané na amatérské i profesio-
nální úrovni (včetně soustředění, tréninků, soutěž-
ních i přátelských utkání) ve většině sportovních
činnostech viz. Pojistné podmínky.

Prosím, pečlivě si prostudujte pojistné podmínky a
v případě, že cestujete do zahraničí za organizova-
ným sportem, vždy se pojistěte speciálním sportov-
ním pojištěním. http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/
cestovni-pojisteni.html

 

David Opatrný, Managemnet sportu ČUS


Hromadné smlouvy 2015 pro sdružené subjekty 

 12

 
Mediální partneři ČUS


Reklama

 
 

 13

 
Mediální partneři ČUS


Dlouhodobý projekt VOŠ ČUS, při kterém po-
znáte nový netradiční sport, užijete si spous-
ty zábavy a hlavně se naladíte na zdravý ži-
votní styl!

Vydržíte-li, můžete vyhrát elektrokolo!

10 sportovních příběhů je dlouhodobý projekt
VOŠ ČUS, který nabízí široké spektrum volnoča-
sových aktivit (sjezdové lyžování, běžecké lyžo-
vání, přechod na skialpech/sněžnicích s bivakem
ve volné přírodě, cykloturistika, vodní turistika –
kanoe, kajaky, rafty, paddleboardy, jachting,
mořský kajaking, via ferrata, in-line bruslení, tu-
ristika).

Projekt je určen široké veřejnosti bez rozdílu vě-
ku, pohlaví, úrovně pohybových dovedností a
sportovní výkonnosti!!!

Řídíme se myšlenkou Pierra de Coubertina:
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ Nejedná
se tedy o soutěž, ale o výzvu k pravidelnému
pohybu, zdokonalení pohybových schopností,
naučení se a osvojení nových dovedností, se-
známení se s novými trendy aktivního trávení
volného času. Kromě pravidelného pohybu pro-
jekt nabízí možnost setkávání se s novými přáteli
a smysluplné využití volného času se stejnou
‚krevní skupinou“ . Po vzoru starořeckého ideálu
kalokagathia chceme dbát nejen na krásu těla
podporováním zdravého životního stylu, ale také
rozvoj ducha, proto je každá sportovní aktivita
provázená příběhem z historie daného sportu.
Projekt tak bude nejenom zábavou, ale i pozná-
ním.

Naplánované příběhy

I. příběh: Lyžování s Franzem Klammerem

30.1. – 1.2.2015

V pátek 30. ledna jsme odstartovali maraton de-
seti sportovních ledna jsme odstartovali maraton
deseti sportovních příběhů. První příběh jsme
zahájili v rakouském lyžařském středisku
Hochficht a opravdu nás nezklamal. Všichni
účastníci si úvodní akci vychutnali opravdu plný-
mi doušky. Přivítalo nás vynikající lyžařské stře-
disko v blízkosti hranic naší republiky, které
předčilo veškerá naše očekávání. Příběh rakous-
kého lyžařského „císaře“ si každý prožil na vlast-
ní kůži díky vynikajícím sněhovým podmínkám,
výborně upraveným dlouhým a širokým sjezdov-
kám, dobré organizaci a v neposlední řadě vý-
borné lyžařské partě účastníků. Akce byla umoc-
něna i skutečností, že odjeli všichni v lepší kon-
dici, nezraněni a pouze s
dočasnými bolestmi dolních
končetin z totálního ulyžová-
ní. Cena akce díky mnoha
zážitkům byla relativně za-
nedbatelná. Všem děkuje-
me za účast. Těšíme se na
vás a na další příznivce
sportovních příběhů následujících devíti akcí.

II. příběh: Po stopách Matyáše Žďárského

28.2. – 1.3.2015

Dvoudenní lyžování v kruš-
ných horách pod vedením
zkušených instruktorů. Akce
je vhodná pro nadšence a
milovníky sjezdového lyžo-
vaní a čertovských prkýnek.
Pro děti bude připraven zá-
bavný program – hry na lyžích.

III. příběh: Skialpinismus s Janem Bucharem

28.3. – 29.3.2015

Víkendový přechod hřebenů Krkonoš na skialpo-
vých lyžích a sněžnicích s možností bivaku ve
volné přírodě pod vedením zkušených lektorů.
Budete seznámeni se základními pravidly pohy-
bu v horách, získate základy přežití v zimní příro-
dě, naučíte se, jak přenocovat ve sněhu.

IV.příběh: Cyklovýlet s Ja-
nem Kohoutem

26.4.2015

Jednodenní mtb cykloturis-
tický výlet na Karlštejn
(okolo 60 km, částečně v
terénu)

V. příběh: Po stopách Alfréda Jindry

30.5.2015

Jednodenní sjezd řeky Sá-
zavy po stopách Alfréda Jin-
dry z Týnce nad Sázavou
do Pikovic na kanoi, kajaku
nebo paddleboardu. Pro
rodiny s dětmi budou připra-
vené rafty.

VI. příběh: Po stopách Josefa Rösslera Ořov-
ského

27.6.2015

Jednodenní sjezd „svatojánských proudů“ od
kapličky na Rovínku do Štěchovic na kánoích,


"Deset sportovních příběhů“ Vyšší odborné školy ČUS


http://www.10pribehu.cz/img/about/1.jpg
http://www.10pribehu.cz/img/about/3.jpg
http://www.10pribehu.cz/img/about/4.jpg
http://www.10pribehu.cz/img/about/5.jpg

 

 14

 
Mediální partneři ČUS


raftech, kajaku nebo paddleboardu. Cestou za-
stávka v historické trampské osadě Na Ztracen-
ce.

VII. příběh: Jachting,
paddleboarding na Li-
penské přehradě

24.7. – 26.7.2015

Třídenní kurz vodních
sportů - jachting, mořský
kajak nebo paddleboar-
ding, doprovázený příbě-
hem Jana Ořovského.

VIII. příběh: Via ferrata v
Itálii

27.8. – 30.8.2015

Čtyřdenní zájezd k italské-
mu jezeru Lago di Garda
se sportovním lezením -
Via ferrata (Jištěné cesty)
po stopách Waltera Bo-
nattiho.

IX. příběh: In-line brusle & longboardy s Gu-
stavem Bubníkem

27.9. – 28.9.2015

Víkendový pobyt v německé Mecce in-line brus-
lení na Lužických jezerech nebo Flemingu, kde
je ten nejjemnější asfaltový povrch.

X. příběh: Po stopách Viléma Kurze

24.10. – 25.10.2015

Poslední příběh bude po stopách zakladatele
Klubu turistů Viléma Kurze. Účastníci zažijí ne-
všední dobrodružství v Brdských lesích (víkend
s přespáním v lese, dobrodružný výlet pro partu i
rodinu).

Soutěž

Zúčastníte-li se alespoň 8
výletů a můžete vyhrát elek-
trokolo.

To je vše?

Ještě máme vedlejší cíle.
Třeba šíření olympijských
idejí, prevence civilizačních
chorob, podpora aktivního
stárnutí, osvojení pravidel zdravého životního
stylu, návratu k přírodě a k pozitivnímu myšlení.

Kde bude projekt realizovaný?

Každá toulka (jednotlivá etapa projektu) se ode-
hraje na jiném místě. Navštívíme rakouské lyžař-
ské středisko, Krušné hory, Krkonoše. Zavítáme
na Karlštejn, sjedeme řeku Sázavu,
„Svatojánské proudy“. Naše sportovní toulky nás
také zavedou na Lipenskou přehradu, do ital-
ských Dolomit i na Lužická jezera. Putování za-
končíme v Brdech. Více informací najdete na
www.10pribehu.cz.

 

Těšíme se na vás.

Organizační tým VOŠ ČUS

Kontakt

Zátopkova 100/2, Praha 6
233 017 315
737 218 595
info@vos-cus.cz


Mezinárodní asociace Světových her (IWGA) vyhlásila vítěze
lednové ankety o nejlepšího "atleta" roku 2014 - vyhrál Adam
Ondra. Dvaceti jedna letý horolezec, rodák z Brna, byl v roce
2014 korunován světovým šampiónem IFSC v bolderingu na
mistroství v Mnichově. Anketa o nejlepšího sportovce byla
vyhlášena letos podruhé, hlasování proběhlo on-line a vybírat
jste mohli mezi devíti atlety, kteří byli v roce 2014 zvolení atletem
měsíce IWGA. Ondra ocenění získal v srpnu.

1. Adam Ondra (CZE / Sport Climbing) 34,1 % (4729 hlasů)

2. Valentina Shevchenko (PER/Muaythai) 23,5 %(3268 hlasů)

3. Nino Langella & Khrystyna Moshenska (ITA/Dance Sport) 17,4
% (2412 hlasů)


Sportovec roku IWGA 2014


http://www.10pribehu.cz/img/about/7.jpg
http://www.10pribehu.cz/img/about/8.jpg
http://www.10pribehu.cz/img/about/9.jpg

 

 15

 
Mediální partneři ČUS


Dopingu v Rusku

Německá televize, která odvysílala pořad o dopingu v Rusku, vzbu-
dila tímto ožehavým tématem nebývalou vlnu zájmu, ale i zděšení
po celém světě.

Mezi prvními přispěchala s návrhem na řešení vzniklé krize komise
sportovců Světové antidopingové agentury WADA v čele s její před-
sedkyní Beckie Scottovou.

Nejvyšší představitelka této komise doporučila vedení WADA, aby
co nejdříve ustanovila vyšetřovací skupinu, která se bude tímto pří-
padem zabývat. Vedení WADA zareagovalo na tento podnět velice
rychle a do čela této komise navrhla Richarda Pounda. Z jeho ob-
sáhlého životopisu můžeme uvést, že se stal prvním prezidentem
WADA při jejím založení v roce 1999 a v současné době je místo-
předsedou Mezinárodního olympijského výboru. Jeho jméno, zna-
losti a zkušenosti by mohly být příslibem k rozuzlení celé kauzy.

Problémy ruských sportovců v tomto televizním vysílání se netýkaly pouze prohřešků z oblasti dopingu, tj.
zneužívání zakázaných látek, ale tito sportovci a funkcionáři podle tohoto dokumentu brali též úplatky a
podváděli.

Německý pořad poukazoval na neférové jednání sportovců a dalších funkcionářů nejenom v Rusku, ale i
v dalších zemích bývalého Sovětského svazu jako jsou např. Azerbajdžán, Uzbekistán, Kazachstán,
Ukrajina, Bělorusko aj.

Ke kritice poměrů v ruském sportu se připojil sir Sebastian Coe, bývalý legendární běžec, také šéf organi-
začního štábu londýnské olympiády v roce 2012 a současný kandidát na post prvního muže Světové atle-
tické federace IAAF.

Zpočátku německého dokumentu to vypadalo jako návrat do dob studené války, kdy byl sport a vítězství
v něm za každou cenu politickým nástrojem tehdy socialistického bloku v čele se sovětskou velmocí
v boji za zničení kapitalistického zřízení.

Vice informací v Bulletinu ADV.

 Bulletin ADV ČR - leden 2015

Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV. V sekci „Vzdělání“ naleznete i nabídku
přednášek boje proti dopingu, konkrétně na téma: „Změny Světového antidopingového kodexu“
platného od 1. ledna 2015. Kontaktní osobou zůstává Mgr. Michal Polák, ADV ČR,
email: polak@antidoping.cz.

 

Michal Polák, ADV ČR

 


Antidoping


Sir Sebastian Coe, Autor-M. Hager,CC-BY-CA 

 16

 
Mediální partneři ČUS

 


Kalendář akcí Sportuj s námi ! - únor/březen 2015

I v roce 2015 Vás budeme ve Zpravodaji ČUS pravidelně informovat o akcích probíhajících v projektu
ČUS - Sportuj s námi! Po úspěšném nultém ročníku 2014, v jehož rámci se uskutečnilo na 180
sportovních akcí ve více než 40 sportovních disciplínách na území celé ČR, se úspěšně rozběhl první
ročník, který Vám v roce 2015 nabídne více jak 500 akcí.

Zde Vám nabízíme přehled akcí do 8. března 2015. Více o projektu, ale i jednotlivých akcích se dozvíte
na stránkách www.cus-sportujsnami.cz

Únor

08.02.2015 Dětský karneval na ledě (4.ročník), Sloup

13.02.2015 5. KARLOVSKÝ LYŽAŘSKÝ DUATLON, Bruntál

14.02.2015 Cena skřítka Ostružníka, Ostružná

14.02.2015 Závody v běhu na lyžích v Pohledci, Nové Město na Moravě

14.02.2015 Mezinárodní Krušnohorská třicítka (35. ročník), Mikulov-Nové Město

21.02.2015 Lyžařské závody Novopacký achát, Nová Paka

21.02.2015 Pochod Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, Bučovice

21.02.2015 Veřejný závod v obřím slalomu, Nový Jičín – Kojetín

22.02.2015 Řetězárna cup, Ostružná

28.02.2015 5. přeshraniční skirogaining, Klíny

28.02.2015 Den otevřených dveří badmintonu, Podívín

28.02.2015 Jesenický zimní triatlon 2015, Loučná nad Desnou

28.02.2015 Rohálovská desítka, Prusinovice

28.02.2015 Zimní volejbalový turnaj, Štítina

 

Březen

01.03.2015 DÁMSKÁ JÍZDA, Boží Dar

01.03.2015 Finále Jihomoravského lyžařského poháru, Němčičky

01.03.2015 Opočenský karneval na ledě, Opočno

01.03.2015 Sprint na lyžích o Novopacký achát, Nová Paka

01.03.2015 Tradiční halový fotbalový turnaj ročníku 2008, Velké Meziříčí

03.03.2015 Borecký půlmaraton, Velký Borek

03.03.2015 Přebor škol kraje Vysočiny, Velké Meziříčí

07.03.2015 Finále Českomoravského poháru v běhu na lyžích, Nové Město na Moravě

07.03.2015 Lázské Nemehlo, Láz

07.03.2015 Lyžařský pohár Vysočin, Velké Meziříčí

08.03.2015 Bílovický Koláč, Bílovice nad Svitavou 

 17

 
Mediální partneři ČUS


Biatlon

Závody SP v německém Oberhofu zahájily české biatlonistky (Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová,
Jitka Landová a Veronika Vítková) vítězstvím v závodu štafet. Veronika Vítková navázala vítězstvím ve
sprintu a v závodu s hromadným startem vybojovala druhé místo.

Na závodech SP v německém Ruhpoldingu obhájily české reprezentantky vítězství v závodu štafet.
Třetí místa vybojovali shodně biatlonisté Michal Šlesingr a Veronika Vítková v závodech SP s hromad-
ným startem.

České biatlonistky vybojovaly v italské Anterselvě ve štafetovém závodu SP druhé místo.

 

Cyklistika

Kateřina Nash při svém prvním startu v sezoně SP v cyklokrosu vyhrála závod v belgickém Namuru.

Cyklokrosařka Kateřina Nash dojela druhá v závodu SP v belgickém Heusden-Zolderu.

Kateřina Nash obsadila v závěrečném závodu SP v nizozemském Hoogerheide druhé místo.

 

Lyžování

Roman Koudelka vybojoval na závodech SP ve skocích na lyžích ve švýcarském Engelbergu první a
druhé místo.

Šárka Strachová se po více než pěti letech vrátila na stupně vítězů ve SP, když ve slalomu v rakous-
kém středisku Kühtai skončila druhá.

Ondřej Bank vybojoval třetí místo v superkombinaci SP v rakouském Kitzbühelu.

Roman Koudelka zazářil na závodech SP v japonském Sapporu, když jeden závod vyhrál a ve druhém
obsadil třetí místo.

Roman Koudelka obsadil v závodu SP v německém Willingenu třetí místo.

 

MuayThai

Na finále EP - European Muaythai League, které se konalo v Turecku, vybojoval Matouš Kohout zlatou
medaili v kategorii do 76,2 kg. Jan Moncol přidal stříbro v kategorii do 66,68 kg.

 

Orientační sporty

Hana Hančíková získala na lednovém ME v lyžařském orientačním běhu ve švýcarském Lenzerheide
stříbrnou medaili v závodě na klasické trati s hromadným startem.

 

Rychlobruslení

Martina Sáblíková získala na ME ve víceboji v ruském Čeljabinsku stříbrnou medaili.

Martina Sáblíková vyhrála na SP v norském Hamaru závod na 3000 m a upevnila si vedení v pořadí
seriálu na dlouhých tratích.

 

Snowboarding

Ester Ledecká vyhrála závod v paralelním slalomu SP v rakouském Bad Gasteinu.

Ester Ledecká se v rakouském Lachtanu stala první českou mistryní světa v paralelním slalomu.

 

 


Blahopřejeme 

 18

 
Mediální partneři ČUS


Šachy

David Navara se stal v polské Vratislavi mistrem Evropy v bleskovém šachu.

 

Světová zimní univerziáda – Slovensko a Španělsko

Jan Šrail a Karolína Grohová – běh na lyžích - sprint smíšených dvojic klasicky – bronz

Vladěna Pustková a Michaela Doleželová – skoky na lyžích – družstva ženy - bronz

Jacob Kordač, Adam Fellner, Jakub Graf, Daniel Máka – běh na lyžích – štafeta muži - bronz

Jitka Landová – biatlon – závod s hromadným startem, sprint – zlato, bronz

Eva Puskarčíková – biatlon - závod s hromadným startem – stříbro


Právě uplynul rok od chvíle, kdy vstoupila v platnost směrnice
2013/55/EU, která novelizuje směrnici 20015/36/ES o uznávání
odborných kvalifikací a stejný časový úsek zbývá do její
účinnosti. Veškeré změny, které přináší, jako je například
zavedení evropského profesního průkazu či výstražného
mechanismu, jehož prostřednictvím bude členským státům EU
oznamováno uložení zákazu činnosti u některých profesí, musí
být již za rok součástí právního řádu České republiky. V roce
2015 bude vrcholit legislativní proces, jehož výsledkem bude
novela zákona o uznávání odborné kvalifikace a dalších
právních předpisů, které jsou novou směrnicí dotčené. Rovněž
předpokládáme schválení evropského prováděcího předpisu.

Do další fáze také vstupuje proces transparentnosti probíhající
na evropské úrovni. V roce 2015 budou uznávací orgány
připravovat akční plány pro regulovaná povolání ve své gesci,
kde navrhnou případná opatření ke snížení regulatorní zátěže.

Odkaz na zdroj související s tématem:

Více informací o uznávání profesních kvalifikací v ČR na
webových stránkách MŠMT


Uznávání odborných kvalifikací EU


Aneb co nás čeká v roce 2015

 


 


Blahopřejeme 

 19

 
Mediální partneři ČUS

 


Ministerstvo financí stanoví podle § 189
odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce :

§ 1

 Základní sazby stravného v cizí měně pro rok
2015 jsou stanoveny k této vyhlášce.

 

§ 2

 Vyhláška č. 354/2013 Sb., o stanovení výše
základních sazeb zahraničního stravného pro
rok 2014, se zrušuje.

§ 3

 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2015.

 

 

 

 

JUDr. Miroslav Jansta v.r.

předseda ČUS


Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015

31.12.2014

___________________________________________________________________________

I.

O z n á m e n í

242

VYHLÁŠKA

ze dne 4. listopadu 2014

 

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015


Celé znění vyhlášky včetně tabulek s jednotlivými základními sazbami stravného v cizí měně pro
rok 2015 jsou umístěny na stránkách ČUS. 

 20

 
Mediální partneři ČUS


o změně sazby základní náhrady za používání
silničních motorových vozidel a stravného a
o stanovení průměrné ceny pohonných hmot
pro účely poskytování cestovních náhrad

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví pod-
le § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., záko-
ník práce :

§ 1

Sazba základní náhrady za používání silnič-
ních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle §
157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel
3,70 Kč.

Stravné

§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskyt-
ne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §
163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

 

a) 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 104 Kč, trvá-li pracovní cesta déle

 než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než

 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskyt-
ne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §
176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 

a) 69 Kč až 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až
12 hodin,

b) 104 Kč až 125 Kč, trvá-li pracovní cesta déle
než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 163 Kč až 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle
než 18 hodin.

§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty
podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

35,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

38,30 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

36,10 Kč u motorové nafty.

 

§ 5

Vyhláška č. 435/2013 Sb., kterou se pro účely
poskytování cestovních náhrad mění sazba zá-
kladní náhrady za používání silničních motoro-
vých vozidel a stanoví průměrná cena pohon-
ných hmot, se zrušuje.

 

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2015.

 

 

 JUDr. Miroslav Jansta v.r.

 předseda ČUS


Zpravodaj ČUS vydává VV ČUS - www.cuscz.cz - Adresa redakce: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel. 233017345; distribuováno
zdarma v elektronické podobě; uzávěrka: 6. 2. 2014; Za správnost a věcný obsah ručí jednotliví autoři; Použité fotografie - archiv
ČUS; ISSN 1212-1061


Rozesláno dne Sbírka ČUS II./2015

31.12.2014

___________________________________________________________________________

II.

O z n á m e n í

328

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2014 

 21

 
Mediální partneři ČUS


Vyšší odborná škola ČUS

 

vos-cstv_Background_color.png
ŠKOLÍCÍ CENTRUM

IČ : 27182789, DIČ : CZ27182789, sídlo : 160 17 Praha 6-Břevnov, Zátopkova 100/2

zapsána v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl C, vložka 102593

bankovní spojení : GE Money Bank a.s., 170385118/0600

Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo
oblast zdravotnictví

VOŠ ČUS organizuje Masérský kurz v rozsahu 150 hod.

Obecná část (50hod - Anatomie, Fyziologie, Psychologie, Teorie sportovního tréninku, Pedagogika
sportu, Právo a sport, Dopingová problematika, První pomoc, Regenerace, Hygiena, Výživa)

Specializace Masérská praxe (100hod)

Termín teorie: Vědecký základ sportovního tréninku – obecná část v rozsahu 50 hod.

20.-22.3.2015 (1. termín 25hod)

17.-19.4.2015 nebo 24.-26.4.2015 (2. termín 25hod)

Termín konání masérské praxe : letní semestr 2015 středy 8.00–11.15 hod

(zahájení 4.2. - celkem 100 hod.)

Závěrečné zkoušky červen 2015

Místo konání : VOŠ ČUS, Vaníčkova 2a (JV tribuna Strahovského stadionu), Praha 6

Účastnický poplatek : Zvýhodněná cena 5600,-Kč na bankovní účet : 170385118/0600

 VS : RČ účastníka zpráva pro příjemce : Jméno účastníka

Info :

Jde o rekvalifikační kurz, po jehož absolvování je frekventant teoreticky i prakticky připraven
provozovat masérskou praxi v oblasti sportu i služeb v rámci soukromého sektoru.
Obsahem školení je zvládnutí sportovních a rekondičních masáží (masáže odstraňující únavu, v pře-
stávkách mezi výkony, masáže pohotovostní), dále tejpování a základy první pomoci.

Vedoucí lektor: MUDr. Ivan Platz /20let praxe, učitel, lektor, autor odborné literatury/

Certfikát :

obdrží účastník po absolvování kurzu a složení závěrečných zkoušek z teorie i praxe.

Na základě tohoto certifikátu může absolvent získat Živnostenský list v oblasti Masér pro sportovní a
rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví.

Ubytování a strava : VOŠ ČUS nezajišťuje účastníkům ubytování a stravu.

V místě konání je možnost ubytování na studentských kolejích ČVUT. A stravování ve studentské
menze a 3 restauracích.

Bližší informace : Klára Veselá DiS.

 GSM : +420 737 218 595

 Email : vos.study@cuscz.cz, www.vos-cus.cz

V Praze 7.1.2015 PaedDr. Zdeněk Josefus, Školící centrum VOŠ ČUS


Reklama
Soubory ke stažení: