Aktuality

zkouška 2018

Od května se můžete těšit na obnovení chodu těchto stránek...


M ČS KKO

Výbor KKO svolává mimořádnou členskou schůzi KKO ke schválení nových stanov v souladu s Novým občanským zákoníkem , dne 24.11.2015 v klubovně TJ LS Olomouc od 18 hod.


Návrh Stanov KKO

Výbor KKO předkládá návrh stanov KKO v souladu s novým Občanským zákoníkem.


Info před M ČS KKO

Info pro členy KKO . Zápis z VČS KKO . Volební řád pro M ČS KKO.


Členské příspěvky 2015

Členské příspěvky na rok 2015 .


Nejnovější fotogalerie

Najdete nás na Facebooku
Kalendář
 
 Červenec
 POÚTSTČTSONE 
       1 
 2345678 
 9101112131415 
 16171819202122 
 23242526272829 
 3031       
Partneři
Olomoucký kraj

finančně přispívá na činnost

Město Olomouc

finančně přispívá na činnost

ČSK

finančně přispívá na činnost

Česká olympijská nadace
Odkazy

ČSK oficiální stránky českého svazu kanoistů

Tady najdeš většinu informací okolo našeho sportu. V sekci rychlost pak termínovou listinu závodů, pravidla, kontakty na dalši kluby atd.


Martin Hřivna - Fotoalbum na rajčeti

Fotografie nejen ze závodů od Martina Hřivny. Možnost volného prohlížení a stažení fotografií.


TOPlist

Návrh Stanov KKO

Výbor KKO předkládá návrh stanov KKO v souladu s novým Občanským zákoníkem.  Případné připomínky nebo návrhy na úpravu zasílejte na klubový mail kajakolomouc@seznam.cz .  Úkolem Členské schůze bude tento návrh schválit , termín mimořádné členské schůze bude včas zveřejněn .
                                               Za Výbor KKO , Martin Hřivna , předeseda KKO.

STANOVY

KANOISTICKÉHO KLUBU OLOMOUC

I. Základní ustanovení


1. Kanoistický Klub Olomouc (dále jen „KKO“) je nezávislý spolek ve smyslu ustanovení § 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „o.z.“), jehož členy jsou fyzické osoby, které přijaly společnou symboliku a společné prosazování zájmu o rychlostní kanoistiku nebo její podporu.

2. Název Kanoistického klubu Olomouc se s ohledem na § 216 o.z. mění na Kanoistický klub Olomouc, z.s. (dále jen „KKO“).

3. KKO byl založen dne 31.10.1991 rozhodnutím členské schůze bývalé jednoty TJ Lokomotiva Olomouc, jako dobrovolný, politicky nezávislý klub, s cílem rozvíjet rychlostní kanoistiku v Olomouci. Jeho historie ovšem sahá až do roku 1939.

4. Sídlem KKO je areál Tělovýchovné jednoty Lodních sportů Olomouc (dále jen TJ LS Olomouc), tř. 17. listopadu 10, PSČ 772 00, Olomouc.

5. KKO má postavení právnické osoby, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

6. KKO je členem Českého Svazu Kanoistů se sídlem v Praze.

II. Základní poslání a úkoly


Základní poslání a úkoly KKO:

1. Rozvíjet rychlostní kanoistiku, zajišťovat pro své členy možnost sportovního vyžití a za účelem uspokojování jejich sportovní a společenské potřeby organizovat zejména sportovní a společenské akce,

2. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů,

3. budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo využívá,

4. organizovat sportovní kanoistickou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit a vytvářet za tímto účelem materiálové a tréninkové podmínky,

5. vést své členy a ostatní účastníky v tělovýchovném procesu KKO k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel,

6. hájit zájmy KKO, svých členů uvnitř i navenek, a za tímto účelem spolupracovat i s jinými orgány, organizacemi i jednotlivci,

7. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji sportu, kultury a zdraví v regionu,

8. navazovat partnerské vztahy s jinými sportovními a tělovýchovnými organizacemi a spolky v České republice i v zahraničí.

III. Orgány KKO


1. Orgány KKO jsou:
a. Členská schůze KKO
b. Výbor KKO
c. Revizní komise

2. Členská schůze :
a. nejvyšší orgán KKO, je tvořen všemi jeho řádnými členy
b. se svolává nejméně 1x za rok
c. svolává ji předseda výboru KKO nejméně 30 dní předem.

3. Mimořádná členská schůze musí být dále svolána vždy, když o to požádá předseda KKO, výbor KKO, členové Kontrolní a revizní komise anebo alespoň nadpoloviční většina řádných členů KKO starších 15 let. V tom případě se členská schůze musí konat nejpozději do 30 dnů po doručení tohoto podnětu. Ke svolání mimořádné členské schůze musí být mimořádný důvod, tedy důvod, pro jehož řešení je nutno svolat členy KKO a který nesnese odkladu do řádné členské schůze.

4. Členská schůze rozhoduje o zásadních otázkách činnosti KKO, zejména:
a. schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření KKO,
b. schvaluje zprávu revizní komise,
c. volí a odvolává členy výboru KKO, přičemž počet členů výboru je 3 -7 osob, jsou voleni na 1 až 3 roky, délku volebního období určuje svým usnesením členská schůze, počet členů výboru musí být včetně předsedy vždy lichý,
d. volí členy revizní komise, kteří jsou voleni na 1 až 3 roky, délku volebního období určuje členská schůze, počet členů revizní komise jsou 3
e. volí 10 zástupců ze svých řad pro Valnou hromadu TJ LS Olomouc a další 3 zástupce ze svých řad přímo do Správní rady TJ LS Olomouc,
f. schvaluje hlavní směry činnosti a rozpočet na příští období,
g. na návrh výboru KKO stanoví výši členských příspěvků pro následující období a způsob jeho úhrady,
h. schvaluje mění a doplňuje stanovy KKO,
i. schvaluje název a symboliku KKO,
j. plní úlohu odvolacího orgánu proti rozhodnutí výboru KKO,
k. rozhoduje o vstupu KKO do jiných organizačních celků,
l. rozhoduje o zániku KKO a o způsobu majetkového vypořádání.

5. Výbor KKO
a. řídí činnost KKO mezi zasedáními členské schůze ve všech oblastech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi KKO, přičemž členská schůze si může vyhradit právo rozhodnout i v dalších otázkách,
b. se při své práci řídí platnými zákony, schválenými usneseními členské schůze, plánem činnosti, rozpočtem, těmito stanovami, vnitřními směrnicemi KKO a sportovně technickými směrnicemi svazových orgánů,
c. připravuje podklady pro členskou schůzi, a to zejména zprávu o činnosti a rozpočet KKO,
d. dbá o hospodárné využívání majetku KKO, evidenci a jeho údržbu,
e. dbá o dosažení nejvyšších příjmů ze své činnosti,
f. zajišťuje řádné vedení evidence členské základny,
g. schvaluje nebo vydává vnitřní směrnice a řády pro činnost KKO,
h. rozhoduje o zániku členství a vyloučení člena z KKO,
i. je svoláván předsedou KKO,
j. počet členů výboru je 3 – 7 osob , členové výboru si ze svého středu volí předsedu KKO jako statutárního zástupce,
k. rozhoduje o uvolňování svých registrovaných členů do jiných oddílů, včetně uvolnění do zahraničí,
l. organizuje a řídí sportovní a hospodářskou činnost KKO,
m. schvaluje trenérské působení v rámci KKO a schvaluje jejich odměny,
n. vede disciplinární řízení proti svým členům.

6. Výbor KKO je řídícím orgánem a má jeden statutární orgán, a to předsedu KKO, popřípadě pověřeného zástupce na základě plné moci vystavené statutárním zástupcem.

7. Předseda je statutárním orgánem KKO. Předseda zastupuje samostatně KKO ve všech záležitostech, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru. V případě, že předseda  zastupuje KKO v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit KKO škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

8. Předseda podepisuje za KKO tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu KKO připojí svůj
podpis.

9. Výbor KKO musí mít nejméně 3 osoby, jejich počet musí být vždy lichý, přičemž musí mít předsedu a hospodáře KKO. V případě potřeby je na návrh předsedy výboru KKO možno kooptovat náhradního člena. Výbor KKO se schází podle potřeby neméně však 1x měsíčně.

10. Revizní komise:
a. má minimálně 3 členy,
b. provádí kontrolu plnění usnesení členské schůze a revizní činnosti, hospodaření a dodržování stanov KKO,
c. předkládá zprávy o své činnosti výboru a členské schůzi, včetně návrhů na odstranění případných nedostatků,
d. v případě potřeby je na návrh Revizní komise, možno kooptovat náhradního člena.

IV. Členství v KKO


1. Členství v KKO je dobrovolné.

2. Členství se rozlišuje na:
a) řádné
b) přidružené.

3. O druhu členství, které bude členovi přiděleno, rozhoduje výbor KKO svým usnesením.

4. Řádným členem KKO může být každá fyzická osoba, která bude v rámci práv a povinností napomáhat úspěšné činnosti KKO a souhlasí s posláním a cíli KKO. Mládež do věku 15 let může získat řádné členství za stejných podmínek, avšak s písemným souhlasem zákonného zástupce.

5 Vznik řádného členství po splnění podmínek členství, zaplacením ročního členského příspěvku a podání písemné přihlášky schvaluje výbor KKO a fakticky vzniká až následujícím dnem po jeho schválení.
6.  Přidruženým členem se může stát fyzická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti SK/TJ a přispívat k naplnění jeho účelu.

7. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výbor KKO na základě žádosti zájemce o členství.

8. V případě, že výbor KKO žádost o členství zamítne, může se osoba odvolat k členské schůzi KKO jako odvolacímu orgánu. Výbor KKO své rozhodnutí písemně odůvodní.

9. Práva řádného člena KKO
a. dle svých možností a schopností se aktivně účastnit sportovního a společenského života klubu KKO,
b. svědomitě využívat majetek KKO k činnostem pro který je určen,
c. využívat výhody vyplývající z členství v KKO,
d. v rámci všech orgánů KKO uplatňovat svobodně své návrhy, názory i kritiku,
e. hlasovat a být volen do všech funkcí KKO, respektive funkcí dalších, vyplývajících z jednání členské schůze a výboru KKO. Volební právo členů KKO však vzniká dovršením 15 let, právo být volen až dnem dovršení 18 let a minimálně půlročním aktivním působením v klubu, započítává se i předchozí doba členství před přerušením.
f. účastnit se jednání všech orgánů KKO, vždy jedná-li se o jeho osobě, činnosti nebo chování, výbor je povinen na toto člena KKO upozornit písemně
g. kdykoliv dobrovolně ukončit členství v klubu.

10. Povinnosti řádného člena KKO
a. dodržovat stanovy, vnitřní směrnice a řády KKO a sportovně technické směrnice svazových orgánů,
b. účastnit se zasedání řádně svolané členské schůze,
c. respektovat usnesení členské schůze a výboru KKO,
d.  řídit se pokyny členů výboru KKO,
e. řádně platit členské příspěvky stanovené členskou schůzí,
f. chránit majetek KKO a svépomocí se podílet na jeho obnově a údržbě, přičemž všichni členové jsou hmotně odpovědní za své konání,
h. řádně a příkladně reprezentovat KKO při sportovních soutěžích a dle svých možností ho propagovat na veřejnosti,
i. respektovat pravidla slušného chování, občanského soužití a práva ostatních členů KKO,
j. svědomitě vykonávat funkce schválené členskou schůzí a výborem KKO, které po zvolení přijmou.

11. Práva přidruženého člena KKO:
a. dle svých možností a schopností se aktivně účastnit sportovního a společenského života klubu KKO,
b. svědomitě využívat majetek KKO k činnostem pro který je určen,
c.  využívat výhody vyplývající z členství v KKO,
d. v rámci všech orgánů KKO uplatňovat svobodně své návrhy, názory i kritiku,
e. účastnit se jednání všech orgánů KKO, vždy jedná-li se o jeho osobě, činnosti nebo chování, výbor je povinen na toto člena KKO upozornit písemně,
f. kdykoliv dobrovolně ukončit členství v klubu.

12. Povinnosti přidruženého člena KKO:
a. dodržovat stanovy, vnitřní směrnice a řády KKO a sportovně technické směrnice svazových orgánů,
b.  respektovat usnesení členské schůze a výboru KKO,
c. řídit se pokyny členů výboru KKO,
d. řádně platit členské příspěvky stanovené členskou schůzí,
e. chránit majetek KKO a svépomocí se podílet na jeho obnově a údržbě, přičemž všichni členové jsou hmotně odpovědní za své konání,
f. řádně a příkladně reprezentovat KKO při sportovních soutěžích a dle svých možností ho propagovat na veřejnosti,
g. respektovat pravidla slušného chování, občanského soužití a práva ostatních členů KKO.

12. Výbor může, na základě žádosti přidruženého člena, svým usnesení změnit druh členství z přidruženého členství na členství řádné. Na základě žádosti člena, lze také změnit členství řádné na členství přidružené.

13. Za úspěchy nejen sportovní, ale i za významnou pomoc při činnostech KKO, za obětavost, rozvahu a statečnost, případně další, mohou být výborem KKO uděleny tyto odměny:
a. pochvala,
b. věcný dar,
c. finanční dar.
d. odměny vztahující se k bodu c) a d) musí být odsouhlaseny ČS.

14. Za porušení povinností člena KKO, za hrubou nebo opakovanou nekázeň, případně za škodu většího rozsahu mohou být jako výchovný prostředek ukládány disciplinární tresty:
a. napomenutí,
b. důtka,
c. pozastavení členství,
d. zákaz výkonu funkce,
e. vyloučení z KKO.

15. Disciplinárním orgánem I. stupně je výbor KKO. Výbor KKO své rozhodnutí písemně odůvodní. Proti jeho rozhodnutí se leze odvolat k členské schůzi, jako disciplinárnímu orgánu II. stupně. Proti rozhodnutí členské schůze se nelze odvolat. Do konečného vyřízení odvolání členskou schůzí je tento člen zbaven členských práv a je mu pozastaveno členství v KKO.

16. KKO vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výbor KKO.

17. Zánik členství může nastat:
a. úmrtím,
b. usnesením členské schůze, avšak jen v případě závažného provinění člena KKO vůči stanovám KKO.
c. vyloučením z KKO,
d. oznámením člena o ukončení jeho členství,
e. zánikem KKO,
f. nezaplacením členského příspěvku.


V. Společná ustanovení o volbách a usnášení se


1. Členská schůze je nejvyšší orgán KKO a je tvořena jeho řádnými členy. Každý člen přítomen na členské schůzi má jeden hlas. K platnosti hlasování o rozpočtu KKO je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. K platnosti hlasování o doplnění nebo změně stanov 2/3 většina hlasů přítomných členů KKO s právem hlasovacím. K platnosti všech dalších usnesení je zapotřebí hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů.

2. Členové kanoistického klubu, revizní komise, respektive funkcí dalších, vyplývajících z jednání členské schůze a výboru KKO jsou voleni na řádné výroční členské schůzi kanoistického klubu.

3. Výbor KKO a Revizní komise jsou usnášení schopní, je-li přítomná nadpoloviční většina jejich členů a k platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů má rozhodující slovo předseda KKO.

4. Volební období do orgánů KKO je takové jaké rozhodne volící orgán.

5. Volba do všech orgánů KKO se provádí veřejným hlasováním, pokud volící orgán nerozhodne jinak.

6. Volební právo členů KKO však vzniká dovršením 15 let . Právo být volen, až dnem dovršení 18 let a minimálně půlročním aktivním působením v klubu, započítává se i předchozí doba členství před přerušením.

7. Volební právo pozbývají členové, kteří do 31.3. příslušného kalendářního roku, neuhradí členské příspěvky i osoby, vůči kterým KKO eviduje nezplacenou pohledávku a také osoba, která nemá splněny jiné povinnosti vůči KKO.

VI. Majetek a hospodaření KKO


1. KKO je dobrovolnou, samostatnou a nezávislou organizací s právní subjektivitou, která může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost. K plnění svých cílů může používat jiného majetku, který jí byl smluvně předán do užívání s právem hospodařit s ním jako s vlastním, kromě práva zcizení.

2. Za KKO jeho jménem jedná výbor KKO, a to buď:
a.společně všichni jeho členové,
b.předseda výboru KKO,
c.samostatně jeden člen výboru, který k tomu byl výborem písemně pověřen.

3. Zdrojem majetku KKO jsou zejména:
a.členské příspěvky a dary členů KKO,
b. příjmy z tělovýchovné, sportovní a kulturní činnosti,
c. příspěvky- dotace státu, kraje, města, svazových orgánů, sportovních organizací na zajištění činnosti KKO,
d. příspěvky, příjmy ze sponzorských smluv, příjmy za reklamu od jiných organizací a jednotlivců,
e. dary,
f. příjmy z vlastní hospodářské činnosti.

4. Hospodaření s majetkem KKO:
a. musí být vždy v souladu s příslušnými právními předpisy ČR,
b. majetek KKO je ve vlastnictví jako celek /je vlastnictvím klubu/, o jeho převodech i hospodaření s ním, o jeho nabývání a pozbývání a všech dispozicích s ním rozhoduje výhradně výbor KKO dle schváleného ročního plánu členskou schůzí KKO a hospodaření KKO se řídí ročním plánem a rozpočtem schváleným členskou schůzí KKO.
c. vlastní hospodářská činnost KKO se řídí zásadami schválenými členskou schůzí KKO,
d. KKO může hospodařit i s majetkem jiných organizací, státu,
e. s finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponuje předseda, hospodář KKO popřípadě určení členové výboru KKO,
f. k zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku musí mít KKO pouze jedno pokladní místo a alespoň jeden běžný účet u peněžního ústavu, za který je zodpovědný hospodář KKO,
g. za účelem ochrany svého majetku, svého vlastního provozu a zájmu svých členů uzavírá výbor KKO příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění movitého i nemovitého majetku, pokladní hotovosti a pojištění pro případ odpovědnosti za škodu.
h. za nakládání s finančními prostředky KKO odpovídá předseda výboru KKO nebo jím pověřená osoba.

VII.Členské příspěvky KKO

1. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena ke KKO a představují pro KKO nedílnou a zásadní součást příjmů.

2. Výši členských příspěvků stanoví členská schůze na návrh výboru KKO a jsou závazné pro všechny členy KKO, výběr členských příspěvků zajišťuje a eviduje výbor KKO.

3. Nově přijatí členové musejí zaplatit členský příspěvek do jednoho měsíce od vzniku jejich řádného členství, jinak členství automaticky zaniká. Výbor může v odůvodnitelných případech stanovit individuální výši členského příspěvku i termín placení, která je však platná do nejbližšího jednání členské schůze, kde musí být projednána a schválena.

4. Každý člen je povinen uhradit roční členský příspěvek nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku na daný rok.

5. Nezaplacení členského příspěvku je vždy důvodem ke zrušení členství v KKO. Zrušení členství však musí předcházet upozornění ze strany výboru KKO s určení přiměřené náhradní lhůty k zaplacení členského příspěvku. Pokud nedojde v náhradním termínu k jeho úhradě, tak je členství zrušeno. Případné hmotně právní nároky tím nejsou dotčeny.

VIII. Zánik a likvidace spolku

1.  KKO může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2.  Při zániku KKO Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění KKO a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle KKO všem členům Spolku.

3.  Při zániku KKO likvidátor vypořádá dluhy KKO. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.

 4.  Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

IX.Závěrečná ustanovení


1. Členství v jiných orgánech a organizacích nesmí nijak ohrozit nezávislost KKO, pokud členská schůze nerozhodne jinak.

2. Toto znění stanov bylo schváleno členskou schůzí dne 27.11.2012 a v plném rozsahu nahrazuje stanovy KKO z 31.10.1991 zaregistrovaných u MV ČR dne 9.12.1991, č.VSC/1-8982/91-R , IČ: 45238677.

3. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy KKO.
V Olomouci dne podzim 2015

Soubory ke stažení: